1. നൈദേശികൻ

    1. നാ.
    2. ശിഷ്യൻ
    3. ഭൃത്യൻ
    4. സാമന്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക