1. നൈധനം

    1. നാ.
    2. എട്ടാംഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക