1. നൈപാലം

    1. നാ.
    2. ചെമ്പ്
    3. ഉത്തരകിരിയാത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക