1. നൈമിത്തികൻ

    1. നാ.
    2. നിമിത്തശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നവൻ, ജ്യോത്സ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക