1. നൈയമിക

    1. വി.
    2. നിയമസംബന്ധിയായ, നിയമപ്രകാരമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക