1. നൈയായികം

    1. നാ.
    2. ന്യായശാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക