1. നൈര്യത

    1. വി.
    2. നിര്യതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
    3. തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ദിക്കിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക