1. നൈര്യതം

    1. നാ.
    2. മൂലം നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക