1. നൈരർഥ്യം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥമില്ലായ്മ, നിരർഥത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക