1. നൈവര

    1. നാ.
    2. കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ കരിങ്കണ്ണുപറ്റാതിരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുന്ന കോലം
  2. നൈവാര

    1. വി.
    2. നിവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക