1. നൈശ

  1. വി.
  2. നിശയെ സംബന്ധിച്ച, രാത്രിതോറുമുള്ള
 2. നാശി

  1. വി.
  2. നശിപ്പിക്കുന്ന
 3. നിശ

  1. നാ.
  2. രാത്രി
  3. മരമഞ്ഞൾ
  4. മഞ്ഞൾ
 4. നിശി

  1. നാ.
  2. രാത്രിയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക