1. നൈശ്ചിത്യം

    1. നാ.
    2. തീർപ്പ്
    3. ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ചടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക