1. നൈസർഗിക

    1. വി.
    2. സൃഷ്ടിയിൽതന്നെയുള്ള, ജന്മസിദ്ധമായ, സ്വാഭാവികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക