1. നൈർദേശിക

  1. വി.
  2. നിർദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച
  3. ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന
 2. നിർദേശക

  1. വി.
  2. നിർദേശിക്കുന്ന
 3. നിർദേശിക

  1. നാ.
  2. നിർദേശിക്കുന്നവൾ
  1. വ്യാക.
  2. മലയാളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വിഭക്തി, മറ്റുവിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ ചേരാതെ കേവലമായി നാമത്തെ കുറിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക