1. നൈർവാഹിക

    1. വി.
    2. നിർവഹിക്കുന്ന
  2. നിർവാഹക

    1. വി.
    2. നിർവഹിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക