1. നൊങ്ങ്

    1. നാ.
    2. നൊങ്ക്
    3. മുളച്ചുവരുന്ന തേങ്ങയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പൊങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക