1. നൊടിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പെരുവിരലിനോടു നടുവിരൽ ചേർത്ത് അമർത്തി പെരുവിരൽ തെന്നിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക