1. നൊടിച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. നൊടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കൽ, നൊടിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക