1. നൊട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. ഞോടുക, സാരമില്ലാത്ത ദേഹോപദ്രവം ഏൽപിക്കുക
    3. പ്രവർത്തിക്കുക
    4. വിരലുകളമർത്തി നൊട്ടയിടുക
    5. നാവുകൊണ്ട് നൊട്ടയുടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക