1. നൊണ്ടിവീക്കം

    1. നാ.
    2. കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക