1. നൊണ്ടൻ

    1. നാ.
    2. മുടന്തൻ, നൊണ്ടുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക