1. നൊത്തു

    1. ക്രി. ഭൂ.രൂ.
    2. തുളയിൽക്കൂടി മറുവശത്ത് കടന്നു
    3. തുളച്ചു കയറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക