1. നൊയ്യം

    1. നാ.
    2. കൃശത
    3. ബലഹീനത
    4. നിസ്സാരത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക