1. നൊയ്യരി

    1. നാ.
    2. കടുപ്പമുള്ളാരി
    3. ഉമികളഞ്ഞ ധാന്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക