1. നൊയ്യൻ

    1. നാ.
    2. നിസ്സാരൻ
    3. ബലഹീനൻ, മെലിഞ്ഞവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക