1. നൊസ്സ്

    1. നാ.
    2. കിറുക്ക്
    3. ലഹരിസാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടായ മത്ത്
    4. നൊസ്സൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക