1. നൊസ്സൻ

    1. നാ.
    2. സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ
    3. മദ്യം കറുപ്പ് കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ ലഹരിസാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിൻറെ സമനില നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ
    4. ശല്യക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക