1. നോക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ചിന്തിക്കുക
  3. ദൃഷ്ടിപതിപ്പിക്കുക
  4. അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക
  5. പരിശ്രമിക്കുക
  6. തെരയുക
  7. പരിശോധിക്കുക
  8. പരിചരിക്കുക
  9. ശുശ്രൂഷിക്കുക (പ്ര.) നോക്കിനോക്കിക്കഴിയുക = പ്രതീക്ഷിക്കുക. നീക്കിപ്പാർക്കുക = ശ്രദ്ധിക്കുക
 2. നൊക്കുക

  1. ക്രി.
  2. തുളയ്ക്കുക
  3. തുളച്ചുകടത്തുക
  4. ചെറിയവിടവിലൂടെ ഞെരുക്കി കടത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക