1. നോക്കുകുത്തി

    1. നാ.
    2. കണ്ണേറുപറ്റാതിരിക്കാൻവേണ്ടി കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന വികൃതമായ കോലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക