1. നോടുക

    1. ക്രി.
    2. ഞോടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക