1. നോട്ടം

  1. നാ.
  2. ശുശ്രൂഷ
  3. നോക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി
  4. പരിശോധിക്കൽ
  5. മതിക്കൽ
  6. വിവേചിച്ചറിയാനും വേണ്ടതു തക്കസമയത്തു ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ്
  7. ഭരണം, നിയന്ത്രണം
  8. മുൻകരുതൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക