1. നോധാ

    1. വി.
    2. ഒൻപതുതരത്തിൽ, ഒൻപതുഭാഗമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക