1. നോയ്

  1. നാ.
  2. നോവ്
 2. നൊയ്

  1. നാ.
  2. പൊടി
  3. നേർമ
  4. വളരെ ചെറുത്
  5. വളരെ നേർത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക