1. നോവലിസ്റ്റ്

    1. നാ.
    2. നോവൽ രചിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക