1. നോവാളി

    1. നാ.
    2. നോവുള്ളവൻ, രോഗി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക