1. നോവെടുക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നോവിക്കുക
    3. വേദന അനുഭവപ്പെടുക, നോവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക