1. നോൽക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക
    3. അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി യത്നിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക