1. നോൽപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നോക്കാൻ പ്രരിപ്പിക്കുക, വ്രതം അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക