1. ന്യക്കരണം

    1. നാ.
    2. ന്യക്കരിക്കൽ, തരംതാഴ്ത്തൽ, ധിക്കരിക്കൽ, നിന്ദിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക