1. ന്യക്ത

  1. വി.
  2. അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട
  3. പൂശപ്പെട്ട
  4. കൂട്ടിക്കലർത്തപ്പെട്ട
 2. നിയുക്ത

  1. വി.
  2. ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ട
  3. നിയോഗിക്കപ്പെട്ട
  4. ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
  5. കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട
  6. നിർണയിക്കപ്പെട്ട
 3. നിയുക്തി

  1. നാ.
  2. നിയോഗം, ആജ്ഞ
  3. നിയോഗമനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചുമതല, ഉദ്യോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക