1. ന്യക്ഷ

    1. വി.
    2. നീചമായ
    3. പൂർണമായ
    4. തരംതാണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക