1. ന്യങ്കു

    1. നാ.
    2. കടമാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക