1. ന്യച്ഛം

    1. നാ.
    2. ശരീരത്തിലുള്ള പാട്
    3. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാട്, പുള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക