1. ന്യഞ്ച

    1. വി.
    2. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
    3. കീഴോട്ടുപോകുന്ന
    4. കമിഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക