1. ന്യസ്ത

    1. വി.
    2. ന്യസിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക