1. ന്യസ്തവ്യം

    1. നാ.
    2. ന്യസിക്കപ്പെടേണ്ടത്
    3. ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക