1. ന്യസ്യ

    1. വി.
    2. ന്യസിക്കേണ്ട, ന്യസിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക