1. ന്യായദർശനം

    1. നാ.
    2. ഷഡ്ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. ഗൗതമപ്രാക്തമായ ന്യായശാസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക