1. ന്യായവാദി

    1. നാ.
    2. ന്യായമ്പറയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക