1. ന്യായവാൻ

    1. നാ.
    2. ന്യായമുള്ള ആൾ, നീതിമാൻ, ധർമമാർഗത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക